Franchise Sözleşmesi

Franchise Sözleşmesi Franchising: Bir mal ve/veya hizmet ve/veya teknoloji pazarlama yöntemidir. Yasal ve finansal açıdan ayrı ve bağımsız kuruluşlar olan franchisor ve franchisee’nin aralarında kurdukları yakın ve sürekli iş birliğine dayanır. Bu ilişkide franchisor, franchisee’lerine bireysel olarak işlerini kendi sistemine uygun olarak yürütme hak ve yükümlülüğünü verir.

Franchisee, doğrudan veya dolaylı bir malı bedel karşılığında franchisor’ın ticari adını veya markasını, know-how’ını, iş görme ve teknik yöntemlerini, iş görme sistemini ve diğer sınai ve fikri mülkiyet haklarını kullanma hak ve zorunluluğunu, taraflar arasında bu amaçla yapılan yazılı bir franchising anlaşmasının süresi ve kapsamı içinde, devamlı alacağı ticari ve teknik destek ile üstlenir.

Franchisor: Kendisi ve bireysel franchisee’lerinden oluşan franchise sisteminin kurucusu ve uzun vadeli koruyucusudur.

Franchisee: Bir malı bedel karşılığında, franchisorun markasını, iş görme ve teknik yöntemlerini, iş bu anlaşma, şart, süre ve kapsamı içinde satın alan kişi veya kişiler veya kurumdur.

Marka: Franchisor’un tescilli markası olan LAÇİN TATLILARI ATİYE LAÇİN ’anlaşmasıdır

Sözleşmenin Başlangıcı

İşbu sözleşmenin okunarak mutabakata varılıp imzalandığı tarih olarak kabul edilir.

Sözleşme Süresi

Başlangıç tarihinden itibaren .............. yıldır


Franchisin Bedeli: Başlangıçta büyüme planı olarak yalnızca ........ $ karşılığında,bilgi satışı ve isim kullanımı olarak anlaşma sağlanmıştır.


Bölüm 2: Sözleşme Şartları

1-Franchisore Ait Yükümlülükler

 • Bu sözleşmenin konusu olan ve franchisee tarafından satılacak olan ATİYE LAÇİN markası altında bulunan veya daha sonra ilave edilecek ürünlerin, satışı sistem usul ve prensipleri doğrultusunda denetleyerek en iyi hizmetin verilmesini sağlamak.
 • Gerektiğinde franchisee’nin ürün bazındaki problemlerine anında çözüm getirmek franchisoe aittir..
 • Sisteme ait broşür, fiyat listesi, kutu, peçete vs. gibi basılı malzemeyi hazırlayarak, dağıtılmak üzere bedeli karşılığında teslim etmek franchisor’e aittir.
 • Franchisee’in, franchisor’ın ticari itibarını ve müşteri ilişkilerini zedeleyecek, basiretli tüccar anlayışına ters düşecek davranış içinde olması ve bunu sürdürmekte ısrar etmesi halinde, markayı ve diğer franchisee’lerin itibarını koruma açısından sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkına sahip ve yükümlüdür.

Franchisor
Franchisee2-Franchisor’e Tanınan Haklar

 • Sistemin kurulup işletmeye alınması ve kuruluş sürecinin başlaması için sözleşme başlangıç tarihinde peşin ve nakit olarak ........... tl tahsil edecektir.
 • İşletmede, satış fiyatı, hizmet kalitesi, temizlik ve müşteri ilişkilerin istediği her zaman denetleme ve bilgisayar raporu alma hakkına sahiptir.


3-Franchisee’nin Yükümlülükleri

 • İsim hakkı, öğretim hizmetleri, beceri aktarımı ile tüm standart kuruluş harcamaları franchisee tarafından yapılacaktır Franchisor’ın iş talimatı, düzeni ve reçeteleri ile genel temizlik kurallarına başka bir yorum katmamak üzere uyacaktır.
 • Franchise, kendisine ait iş yerinde, bizzat bulunup, hizmeti kendi denetiminde sunacaktır. Herhangi bir sebeple işin başında olmaması durumunda, iş yerinde varmış gibi kabul edilerek gerekli müeyyide uygulanır, tekrarı halinde sözleşmenin fesih sebebi sayılabilir.
 • Franchisee, kendisine ait iş yerinin işçi ücretleri SSK, maliye, belediye ve benzeri resmi kuruluşlar ile 3.şahıslara ait borç ve yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. Bundan doğan hiçbir sorumluluk franchisore rucu edemez, yükletilemez.
 • Franchisee her ayın sonu itibariyle, bilgisayar toplu satış raporunu franchisor merkezine (istenildiği taktirde) teslim etmekle yükümlüdür.
 • Franchisee işletmesinin gelişmesi ve franchise sisteminin ortak kimliği ile saygınlığının korunması için azami gayreti göstermelidir.
 • Franchisor’ın verimli yönetimi için, performansı ve mali durumunu belirleyecek işletme bilgilerini verecek, franchisor’ın temsilcilerine işletme kayıtlarını incelemesi konusunda yardımcı olacaktır.
 • Franchisor’a ait reçete, sistem, program ve benzer özel bilgi ve belgelerin 3.şahıslara aktarılması konusunda tam gizlilik içinde olacağını kabul ve taahhüt eder. 3.şahıslara franchise hakkının tamamını veya bir kısmını kullandıramaz. Eğer bilgi vermeden Reçete, malzeme, sistem hakkında bilgi ve belge verdiğinin tespiti halinde 50.000 dolar tazminat ödemeyi peşinen kabul ve taahhüt eder.

Fesih ve devir

 • Franchisor bilgisinde sözleşme yenilenerek devir edilebilir.
 • Devir işlemlerinde yeni bir Franchise gibi düşünülmeden Franchisee in yararına ve iş disiplin kurallarına göre hareket edilir yalnızca masraflar alınır.
 • Yıllık sözleşme sonunda karşılıklı uyum ve anlaşma sağlanmış ise yeni bir sözleşme yapılır.
 • Ödenilen ücret geri ödenmez,zira alınan ücret tanıtım ve büyüme fiyatıdır bu bedelin çoğu zaten Franchise’e reklam ve masraf olarak sunulmaktadır. Biz bir aileyiz ve prensibimizde Franchise ‘ i yıpratmak yoktur uyum içerisinde zaman tanınacaktır.


Franchisor
Franchisee


Hastalık ve çalışmama halinde işletmenin sona ermesi durumunda ticari itibarımız ve Franchise ‘de düşünülerek hareket edilecek ve firma batmış gibi itibar bozukluğu ile değil tadilat yada benzeri açıklamalarla kapatılacaktır.


Ölüm halinde uyumlu düşünülerek ve uygunluk durumunda yeni iş yeri sahibi ile sözleşme ( Eğitim de yeterliliğe eriştiği taktirde) yapılacaktır.


Haciz veya iflas halinde derhal firmamıza haber verilecek ve bütçe konuşulacak,demir başlar ayrılacak durum toplanmayacak gibi ise gerekirse hızla tabela ve görselleri gizlenecektir.


4-Franchasee’ye Tanınan Haklar

 • Franchisor’ın tescilli marka ve logosunu sözleşmede belirtilen adreste kullanma.
 • Marka ile ilgili afiş, tabela ve reklam vasıtalarını bulunduğu iş yerinde kullanma.
 • Bölgesinin ihtiyacı olan broşür, menü vb. basılı malzeme adedini merkeze bildirerek bedeli karşılığı alarak, dağıtmak.
 • Bu sözleşme tarihinde, menüde olmayan yeni ürünlerin çıkması halinde, talep etmek gerekli bilgileri alarak satışını yapacaktır.
 • Franchise hakkını, yalnızca sözleşmede yazılı tesiste kullanabilir.

Franchisor
Franchisee


 • Franchise işbu sözleşmenin herhangi bir sebeple feshi veya yenilenmemesi halinde, LAÇİN TATLILARI ATİYE LAÇİN markalı hiçbir ürünü imal edemez, satamaz, sattıramaz, bu şartı işin başında kabul ve taahhüt eder. Bu maddenin ihlal edilmesi halinde 50.000 dolar tazminat ödemeyi hiçbir ihtara gerek kalmaksızın kabul ve taahhüt eder, O ürünü de satıştan kaldırır.
 • Sözleşmenin uygulanmaması halinde, firma telefon ve irtibat adreslerini 3.şahıslara satılamaz kullandırılamaz, franchısor’a devir edilir . İşbu sözleşme 3 sahifeden ibaret olup, taraflarca imzalanmadan 1 hafta önce okunmuş ve gününde imzalanmıştır. Sözleşmenin uygulanmamasından doğacak uyuşmazlıklarda ''GELİBOLU CEZA MAHKEMELERİ ''yetkili kılınmıştır.

Franchisor kurucusu Franchisee Alan
TC :
İMZA :
KAŞE :

“Mevlevihane’de iki mutfak bulunur.
Birinde aş pişer, mide doyar, beyin güçlenir; Diğerinde insan pişer, beyin doyar, yürek güçlenir.”